همه چيز براي آماريها: کتاب، حل تمرين، آموزش نرم افزار، اخبار آماري، انجام پروژه، سمينارهاي آماری
مشاوره و اجرا در زمینه تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی ( لیسانس، ارشد و دکتری ) با سابقه مفید
مشاوره در زمینه های
پروپوزال
ادبیات تحقیق
روش شناسی تحقیق
طراحی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

تحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم شامل برخی از موارد زیر خواهد بود:
تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری – آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)- آزمون فرض ها – آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) – آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس – آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD- آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ- آزمون ناپارامتری کروسکال والیس – آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) – جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) – انجام نظر سنجی و تحلیل اطلاعات آن – و هر آنچه که از علم آمار به عنوان راهنمای شما در تایید یا رد فرضیه یا فرضیات تحقیق انتظار دارید .

برای اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره با statblue1@yahoo.com تماس بگیرید

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم تیر 1390ساعت 11:15 بعد از ظهر  توسط آماری   |